• Tiện dụng: Không cần cài đặt, chỉ vài bước đơn giản để bắt đầu sử dụng
  • Nhanh chóng: Kê toa nhanh chóng, copy sử dụng lại toa cũ, toa mẫu
  • Hiệu quả: Lịch sử khám bệnh của bệnh nhân, thống kê doanh thu, lợi nhuận
  • Chuyên nghiệp: Toa thuốc theo chuẩn BYT, liên thông đơn thuốc quốc gia

Quy Định

Điều kiện chung:
 
- Điều kiện để bạn cài đặt và/hoặc sử dụng phần mềm Ketoa.vn do Công ty Tinh Anh (TINH ANH) cung cấp là bạn phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện này (“Các Điều Khoản Và Điều Kiện”). Tinh Anh có quyền sửa đổi Các Điều Khoản Và Điều Kiện bất kỳ lúc nào và công bố các sửa đổi đó trên các trang web http://ketoa.vn. Việc bạn sử dụng Phần Mềm Ketoa.vn sẽ mặc nhiên được xem là bạn đồng ý tuân thủ Các Điều Khoản Và Điều Kiện, bao gồm cả bất kỳ sự sửa đổi nào của Các Điều Khoản Và Điều Kiện do Tinh Anh công bố tùy từng thời điểm.
 
- TINH ANH có quyền hạn chế, tạm ngừng, chấm dứt, hoặc thực hiện các hành vi khác liên quan đến việc cài đặt và/hoặc sử dụng toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của Phần Mềm Ketoa.vn mà không cần phải gửi thông báo trước cho bạn, và TINH ANH cũng sẽ không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào khi thực hiện các hành vi đó.
 
- Việc cài đặt và/hoặc sử dụng Phần Mềm Ketoa.vn được thực hiện trên cơ sở miễn phí hoặc theo thoả thuận trả phí giữa hai bên.
 
- TINH ANH không có bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến việc kê toa thuốc và bán thuốc cho bệnh nhân.


Đối Tượng Được Phép Và Thể Lệ Cài Đặt Và/Hoặc Sử Dụng Phần Mềm Ketoa.vn Trước khi cài đặt và/hoặc sử dụng Phần Mềm Ketoa.vn, bạn phải đảm bảo đáp ứng đầy đủ các điều kiện dưới đây:
 
     1.    Có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh, được phép kê toa thuốc theo các qui định của pháp luật.
 
     2.    Đảm bảo và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các toa thuốc đã kê sử dụng Phần Mềm Ketoa.vn.
 
     3.    Đăng ký đầy đủ thông tin bao gồm: tên đăng ký, địa chỉ, số điện thoại và email.


Các Hành Vi Không Được Thực Hiện. Bạn không được phép thực hiện bất kỳ hành vi nào được liệt kê dưới đây nếu không được sự chấp thuận trước của TINH ANH:
 
     1.    Sử dụng Phần Mềm Ketoa.vn không đúng với mục đích là kê toa thuốc và quản lý phòng mạch.
 
     2.    Gửi các thông tin không xác thực hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ cho TINH ANH để đăng ký cài đặt và/hoặc sử dụng Phần Mềm Ketoa.vn.
 
     3.    Cài đặt và/hoặc sử dụng Phần Mềm Ketoa.vn để thực hiện, bất kể vô ý hay cố ý, các hành vi trái pháp luật.
 

TINH ANH KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ BẢO ĐẢM HOẶC CAM ĐOAN NÀO ĐỐI VỚI VIỆC CÀI ĐẶT VÀ/HOẶC SỬ DỤNG PHẦN MỀM KETOA.VN. VIỆC CÀI ĐẶT VÀ/HOẶC SỬ DỤNG PHẦN MỀM KETOA.VN PHẢI ĐƯỢC THỰC HIỆN TRÊN CƠ SỞ DO BẠN TỰ QUYẾT ĐỊNH VÀ GÁNH CHỊU TOÀN BỘ MỌI RỦI RO, THIỆT HẠI HOẶC TỔN THẤT, KỂ CẢ TRONG TRƯỜNG HỢP TINH ANH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI HOẶC TỔN THẤT NÓI TRÊN.